Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden  

Algemene voorwaarden van Dealeroccasions BV, tevens handelende onder de naam Bleeker & de Jong, Bleeker & de Jong Dealeroccasions, Bleeker & de Jong Budgetoccasions en Dealertaxatie.eu  

Hierna te noemen: Dealeroccasions BV  

Art. 1: Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige en precontractuele, rechtsverhoudingen tussen Dealeroccasions BV en haar opdrachtgever of koper.  

2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Afwijking van deze voorwaarden is voor Dealeroccasions BV slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.  

4. In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigende bepaling.  

5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Dealeroccasions BV en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.  

 

Art. 2: Totstandkoming van overeenkomsten  

1. De offertes van Dealeroccasions BV zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Zij verliezen in tien dagen na dagtekening hun geldigheid, tenzij in de offerte anders is bepaald 

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Dealeroccasions BV de door opdrachtgever of koper aan Dealeroccasions BV verstrekte opdracht of de overeenstemming omtrent koop schriftelijk bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht of overdracht begint.  

3. Toezeggingen door en afspraken met daartoe niet bevoegde ondergeschikten van Dealeroccasions BV binden Dealeroccasions BV slechts voorzover deze toezeggingen en/of afspraken door Dealeroccasions BV schriftelijk zijn bevestigd.  

4. Aanpassingen van de overeenkomst gelden slechts voorzover schriftelijk door Dealeroccasions BV bevestigd.  

 

Artikel 3: Afbeeldingen, catalogi, enz.  

1. Door Dealeroccasions BV in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, getoonde modellen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent aangegeven of getoonde maten, afmetingen, capaciteit, prestaties of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Dealeroccasions BV is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden of wijzigingen in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.  

2. Alle afbeeldingen, catalogi, onderdelenboeken, dealerschilden, reclamemateriaal, maat- en gewichtsopgaven en samenstellingen, etc., die Dealeroccasions BV verstrekt blijven eigendom van Dealeroccasions BV en dienen op eerste aanvraag aan Dealeroccasions BV te worden geretourneerd.  

 

Artikel 4: Prijzen  

1. Alle door Dealeroccasions BV in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

2. De door Dealeroccasions BV genoemde prijs is gebaseerd op onze op dat moment geldende inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van deze prijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan verhoogd wordt, is Dealeroccasions BV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. De kostenfactoren zijn onder meer: inkoopprijzen van de te leveren zaken, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Dealeroccasions BV de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen, heffingen, rechten etc., ook indien de verhoging daarvan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de prijsverhoging door Dealeroccasions BV te ontbinden, voorzover door Dealeroccasions BV nog niet gepresteerd is.  

 

Art.5: Risico-overgang  

1. Het risico van geleverde voertuigen gaat op opdrachtgever of koper over af bedrijfsterrein Dealeroccasions BV. Transport geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op kosten en voor risico van opdrachtgever of koper.  

2. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de levering van onderdelen wordt geacht te geschieden vanaf magazijn, zodat het risico voor de koper is vanaf het moment dat de zaken in Dealeroccasions BV’s magazijn, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van Dealeroccasions BV verzorgden, hebben verlaten. Ook al worden de zaken door Dealeroccasions BV zelf of door derden in opdracht van Dealeroccasions BV en/of voor Dealeroccasions BV’s kosten op een door de opdrachtgever of koper nader aan te geven plaats geleverd, dan nog is het risico voor de opdrachtgever of koper vanaf het moment dat de zaken het magazijn van Dealeroccasions BV, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van Dealeroccasions BV verzorgden, hebben verlaten. 

3. In het geval Dealeroccasions BV zorgt voor het transport van zaken is zij vrij in de keuze van het vervoermiddel. Tenzij opdrachtgever of koper Dealeroccasions BV tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.  

4. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van opdrachtgever of koper.  

 

Art. 6: Leveringstermijn en levering  

1. Opdrachtgever of koper dient Dealeroccasions BV volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en/of de van Dealeroccasions BV verlangde prestatie. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig danwel onjuist waren en als gevolg daarvan door Dealeroccasions BV extra kosten dienen te worden gemaakt, worden deze extra kosten aan opdrachtgever of koper in rekening gebracht.  

2. Opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat Dealeroccasions BV zonder bijkomende werkzaamheden met de opdracht kan beginnen.  

3. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Dealeroccasions BV met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover opdrachtgever of koper niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, danwel nog niet de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft verschaft.  

4. Dealeroccasions BV is na overschrijding van een termijn als bedoeld in het vorige lid alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van tenminste veertien dagen, doch bij koop twaalf weken, wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan, met de werkzaamheden een aanvang te nemen of deze te voltooien en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.  

5. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever of koper recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Dealeroccasions BV te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Dealeroccasions BV en/of haar leidinggevende ondergeschikten.  

6. Indien Dealeroccasions BV niet door opdrachtgever of koper in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren staan de aan opdrachtgever of koper te leveren zaken ter beschikking van opdrachtgever of koper en worden deze voor zijn rekening en risico, onverminderd het eigendomsbehoud van Dealeroccasions BV, opgeslagen. Opdrachtgever of koper blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor de te verrichten werkzaamheden en de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor Dealeroccasions BV voortvloeiende kosten en schade, waaronder stallingkosten ad € 20,00 per dag, te vergoeden.  

7. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd, indien Dealeroccasions BV niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt of de werkzaamheden niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.  

8. Dealeroccasions BV is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen.  

9. Eventueel is Dealeroccasions BV gerechtigd in plaats van de oorspronkelijk geleverde onderdelen vervangende onderdelen te leveren.  

10. Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas, en nokkenas op de normale wijze te reviseren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever of koper.  

11. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieorder nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen het eigendom van Dealeroccasions BV zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.  

 

Art. 7: Annulering  

Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Dealeroccasions BV. Indien opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden de vermogensschade van Dealeroccasions BV te vergoeden.  

 

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud  

1. Dealeroccasions BV behoudt zich de eigendom van de aan opdrachtgever of koper (af)geleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Dealeroccasions BV, ongeacht hoe de vorderingen zijn ontstaan, volledig zijn voldaan 

2. Opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.  

3. Voor schade aan of veroorzaakt door het geleverde is opdrachtgever of koper jegens Dealeroccasions BV en/of derden aansprakelijk.  

4. Dealeroccasions BV heeft het recht om op eigen initiatief en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of koper zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de koper of opdrachtgever anderszins in verzuim is. De koper of opdrachtgever zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Zo is de koper of opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) gehouden Dealeroccasions BV op diens eerste verzoek onmiddellijk toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waar de geleverde zaken opgeslagen staan en Dealeroccasions BV in staat stellen om de geleverde zaken opnieuw in haar bezit te nemen.  

5. De afnemer is gehouden om de leverancier onverwijld op de hoogte te stellen van: (i) betalingsmoeilijkheden; (ii) een dreigende surséance van betaling of een aanvraag hiertoe; en (iii) een dreigend faillissement of een aanvraag hiertoe.  

6. Indien de opdrachtgever of koper een rechtspersoon is zal het bestuur van de opdrachtgever of koper instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de afnemer conform dit artikel. 

Artikel 9: Betaling  

1. Dealeroccasions BV is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.  

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van geleverde zaken en/of diensten direct voor of bij aflevering van de zaken en/of gereedkomen van de diensten geschieden, door middel van een bankbetaling. De gelden moeten op de bankrekening van Dealeroccasions BV zijn bijgeschreven alvorens koper/opdrachtgever de goederen kan meenemen, afhalen of opdracht tot transport verstrekken. Betaling van door Dealeroccasions BV aan opdrachtgever of koper in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven op de factuur 

3. Indien een betalingstermijn is overschreden zijn alle openstaande facturen, zonder ingebrekestelling, terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van (enige dreiging van) surséance van betaling, faillissement, curatele, WSNP, beslaglegging, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of overlijden 

4. Door opdrachtgever of koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever of koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.  

5. Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag.  

6. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer 

alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 250,–. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 

  • over de eerste 1 3.000,– 15% 

  • over het meerdere tot 1 6.000,– 10% 

  • over het meerdere tot 1 15.000,– 8% 

  • over het meerdere tot 1 60.000,– 5% 

  • over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.   

8. Bij deelbetalingen worden, indien verschuldigd, allereerst de rente en/of incassokosten in mindering gebracht op de vordering. Indien er meerdere vorderingen uit hoofde van meerdere transacties zijn op opdrachtgever of koper, worden betalingen altijd in mindering gebracht op het oudste nog openstaande bedrag.  

9. Dealeroccasions BV is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.  

10. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd de door hem of haar te betalen bedragen met eventuele vorderingen op Dealeroccasions BV te verrekenen of zijn betaling op te schorten. 

 

Art. 10: Klachtplicht  

1. Opdrachtgever of koper is verplicht het (af)geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk c.q. levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever of koper binnen een termijn van twee dagen na voltooiing van het werk c.q. levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Dealeroccasions BV mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk en/of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.  

2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen acht dagen na voltooiing van het werk c.q. levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Dealeroccasions BV worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt te zijn aanvaard.  

3. De constatering van enig gebrek geeft opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.  

4. In het geval Dealeroccasions BV van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Dealeroccasions BV het recht om de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van opdrachtgever of koper aan Dealeroccasions BV op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.  

5. Op Dealeroccasions BV rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht indien opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen, ook die uit andere, vergelijkbare overeenkomsten, jegens Dealeroccasions BV (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.  

6. Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.  

7. Geen klacht kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.  

8. Dealeroccasions BV heeft het recht retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering schriftelijk is overeengekomen.  

9. Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van opdrachtgever of koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan. 

 

Art. 11: Vrijwaring  

Opdrachtgever of koper vrijwaart Dealeroccasions BV tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Dealeroccasions BV verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken geleden of te lijden schade.  

 

Art. 12: Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Dealeroccasions BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:  

-déconfitures van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van Dealeroccasions BV;  

-bijzondere weersomstandigheden;  

-ongebruikelijk hoog ziekteverzuim bij Dealeroccasions BV;  

-overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.  

2. In geval van overmacht heeft Dealeroccasions BV de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever of koper heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dealeroccasions BV langer duurt dan drie maanden, is ook opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter met inachtneming van artikel 12.3.  

3. Indien Dealeroccasions BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

 

Art. 13: Aansprakelijkheid  

1. Dealeroccasions BV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of koper geleden schade die hetzij het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, hetzij het gevolg is van een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Dealeroccasions BV of van een van haar leidinggevende ondergeschikten.  

2. Dealeroccasions BV is in geen geval aansprakelijk voor:  

-gevolgschade van opdrachtgever of koper (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d. ), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever of koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren.  

-schade die voortvloeit uit het feit dat een toeleverancier van Dealeroccasions BV tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en).  

-iedere schade die voortvloeit uit of in verband staat met door Dealeroccasions BV geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde producten of diensten. Dealeroccasions BV zal opdrachtgever of koper zo mogelijk de nodige inlichtingen verschaffen teneinde verhaal op deze derden te kunnen zoeken.  

3. Met inachtneming van de in deze voorwaarden omschreven uitzonderingen is Dealeroccasions BV nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken welke zij in verband met uitvoering van enige overeenkomst onder zich heeft, of welke aanwezig zijn in het pand waarin zij voor opdrachtgever of koper transport of andere werkzaamheden verrichten en is opdrachtgever of koper verplicht om Dealeroccasions BVhaar personeel en door haar ingeschakelde hulppersonen, voor aanspraken van derden te vrijwaren.  

4. In het geval dat Dealeroccasions BV aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.  

5. Dealeroccasions BV is niet aansprakelijk voor schades toegebracht aan motorvoertuigen welke in afwachting van aflevering na reparatie of anderszins op het terrein van Dealeroccasions BV geparkeerd staan. Evenmin is Dealeroccasions BV aansprakelijk voor mogelijke schades aan of ontvreemding van accessoires aangebracht aan, in of op ter reparatie aan Dealeroccasions BV aangeboden motorvoertuigen.  

6. Proefritten gemaakt in door Dealeroccasions BV daartoe ter beschikking gestelde motorvoertuigen geschieden geheel voor risico van degene aan wie dit motorvoertuig ter beschikking is gesteld. Het betreffende motorvoertuig is door Dealeroccasions BV alleen WA verzekerd.  

7. De door Dealeroccasions BV te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever of koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever of koper geleden schade.  

 

Art. 14: Garantie  

1. Dealeroccasions BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Dealeroccasions BV in geval van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken tot 6 maanden na voltooiing van het werk c.q. levering, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren c.q. de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van Dealeroccasions BV, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voorzover haar aansprakelijkheid voor de schade niet in de voorafgaande artikelen is uitgesloten en het gebrek tijdig aan Dealeroccasions BV is gemeld.  

2. In het geval dat de geleverde zaken niet door Dealeroccasions BV gemonteerd zijn geldt de in lid 1 vermelde garantie op de geleverde zaken slechts indien opdrachtgever of koper de zaken zelf heeft gemonteerd en de zaken compleet bestaan uit van Dealeroccasions BV betrokken onderdelen.  

3. De in lid 1 vermelde garantie heeft geen betrekking op de door Dealeroccasions BV geleverde gastank, tenzij en voorzover door de fabrikant met betrekking tot deze tank garantie is verleend.  

4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of onjuist gebruik c.q. onderhoud of na door opdrachtgever of koper zelf of door derden, zonder toestemming van Dealeroccasions BV, aangebrachte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.  

5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever of koper aan al zijn verplichtingen jegens Dealeroccasions BV (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.  

6. Opdrachtgever of koper dient er voor zijn rekening of risico voor te zorgen dat Dealeroccasions BV zonder bijkomende werkzaamheden de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.  

7. Indien Dealeroccasions BV tot herstel of vervanging is overgegaan zullen op dit herstel alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.  
 

  

Art 15: Klachten, garantie en reclamaties 

1. Iedere vordering van Koper of aansprakelijkheid van Dealeroccasions BV is expliciet uitgesloten voor zover deze betrekking heeft op, of verband houdt met, slijtage van onderdelen, dan wel op zaken genoemd in of bekend uit de Voertuiginformatie of gegevens die op de Website, portals, of andere verkoopdocumentatie betrekking hebbend op dat Voertuig zijn vermeld, of betrekking hebbend op gemelde of anderszins bekende gebreken. 

2. Ieder vorderingsrecht of aanspraak van Koper jegens Dealeroccasions BV vervalt indien het Voertuig door Koper niet is geïnspecteerd en door Koper niet schriftelijk/per mail bij Dealeroccasions BV &l

  • Duidelijk, helder en transparant
  • Groot en snel wisselend aanbod
  • Partnership