Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Aanvaarding voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website en bemiddelingsdiensten van Dealeroccasions B.V en/of Dealertaxatie.eu. alsmede op de overige door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. geleverde producten en diensten. Het (verdere) gebruik van deze producten en diensten van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik van haar producten en diensten alsmede het gebruik van de website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht de algemene bepalingen regelmatig tot zich te nemen om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Artikel 2 | Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de websites en de producten en diensten van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en voor het doel waarvoor deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, mag niets van de websites of onderliggende programmatuur en van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU.

Artikel 3 | Uitsluiting van aansprakelijkheid

DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. spant zich in om de informatie op de websites en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit.
DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites welke opgenomen zijn in de dienstverlening van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. of welke worden getoond op de website.

Artikel 4 | Communicatie

Iedere communicatie tussen DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en de gebruiker kan online dan wel elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken. De door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. 

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 | Informatieplicht

De gebruiker komt ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toe indien DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de gebruiker op grond van schending door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.
Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW is uitgesloten.

Artikel 6 | Beschikbaarheid

DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. spant zich in haar diensten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de telefonische dienst of de gekoppelde website. Het staat DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de website of dienstverlening voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden. 

Artikel 7 | Medewerking gebruiker

Alle opdrachten worden door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

Artikel 8 | Uitsluiting andere algemene voorwaarden

DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen en onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de aankoopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 9 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen gebruiker en DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. zullen uitsluitend door de rechtbank Oost Nederland worden beoordeeld.

Artikel 10 | Privacy statement

DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gebruikt deze gegevens om de prestaties van haar diensten en website te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door relaties met de gebruikers van de websites tot stand te kunnen brengen en/of uit te breiden).
DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype en IP-adres) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren en door zich op de website te registreren.
DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens respecteren.
DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites bereikbaar via: info@dealeroccasions.eu

Bemiddelingsvoorwaarden

Artikel 1 | Inleiding

De dienstverlening van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is gericht op het aanbieden en faciliteren van een gegarandeerde waardebepaling middels een ingericht portaal (website) en het leggen van een verkoopovereenkomst tussen Dealeroccasions BV en/of Dealertaxatie.eu, en de aanbieder. 

Artikel 2 | Definities 

In deze algemene bemiddelingsvoorwaarden (hierna “ABV”) wordt verstaan onder: 
aanbieder: de gebruiker van de (telefonische )taxatiedienst van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. , welke in de uitoefening van beroep of bedrijf een waardebepaling op het voertuig laat uitbrengen. 
aankoopovereenkomst: koopovereenkomst tussen DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en de aanbieder. 
waardebepaling: geldbedrag in Euro’s dat door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is geboden aan de aanbieder en te gelde kan worden gemaakt door aanbieder.
koper: DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. met wie de koopovereenkomst door de aanbieder gesloten wordt.
verkoper: aanbieder met wie in de uitoefening van beroep of bedrijf een koop tot stand gekomen is met een koper middels bevestiging van de waardebepaling.
voertuig: het door aanbieder/verkoper ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de staat als omschreven op de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde website.

Artikel 3 | Toepasselijkheid van de algemene bemiddelingsvoorwaarden 

Deze ABV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke, elektronische en online aanbiedingen en mededelingen aan en/of van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Voor de geldende voorwaarden betreffende de transactie tussen verkoper en koper dient verwezen te worden naar de Algemene In- en Verkoopvoorwaarden van de kopende partij. 

Artikel 4 | Totstandkoming en ontbinding van de Waardebepaling 

Een acceptatie van de waardebepaling komt tot stand als deze door de verkoper wordt bevestigd in de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde online omgeving van de verkopende partij. Van acceptatie is sprake als de door verkoper bevestigde waardebepaling door koper is bevestigd. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. behoudt zicht het recht voor om een acceptatie terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd. 

Artikel 5 | Gebruik van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. Waardebepaling 

Om tot een overeenkomst van verkoop met een door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. op waarde bepaald voertuig te komen, dient verkoper te beschikken over een contract met DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. waarin een samenwerking en prestatieniveau, van koper en verkoper is vastgelegd. Een Waardebepaling van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is enkel te bevestigen binnen het door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde systeem. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is te allen tijde bevoegd de verleende waardebepaling in te trekken of de bevestigingsmogelijkheid tijdelijk op te schorten. De waardebepaling is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde aanbieder. Bij overtreding hiervan is de verkoper een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding. Voor zover DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Verkoper is verplicht om aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen. 

Artikel 6 | Levering 

De verkoper dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen, binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de auto wordt opgehaald bij de verkoper door, of in opdracht van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. of de geselecteerde koper dan wel, als de verkoper daarvoor kiest, door hem wordt afgeleverd bij de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. geselecteerde koper. Voertuigen worden door de geselecteerde kopers van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. veelal terstond doorverkocht en derhalve is verkoper bij overschrijding van de leveringstermijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim. 
De verkoper dient het voertuig te leveren compleet met correcte NAP, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten c.q. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander schriftelijk tussen DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en verkoper ten tijde van de acceptatie als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden in de overeenkomst is vastgelegd. 
Koper heeft het recht om het voertuig na levering te (doen) inspecteren en indien bij haar niet bekende gebreken (waaronder ook het gebruik als Taxi) en/of plaatschade wordt geconstateerd, niet te accepteren. Binnenkomst vindt plaats op het moment dat het voertuig na ophalen wordt afgeleverd bij de geselecteerde koper of bij DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. 
Als verkoper ervoor kiest om het voertuig zelf af te leveren bij DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU., maar dat niet doet binnen de overeengekomen termijn en hij dus in verzuim is, zal het voertuig door de koper worden afgehaald op het adres van de verkoper. De kosten van op- en overslag en transport zullen aan de verkoper in rekening worden gebracht. 
De verkoper is aansprakelijk voor een mindere opbrengst, waaronder bij het niet nakomen van de overeengekomen levertermijn en voor de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gemaakte kosten. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is ook bevoegd nakoming te vorderen zonder rechterlijke tussenkomst alsmede schadevergoeding. 
De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling de kentekendocumenten van het voertuig aangetekend per post, aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU te versturen, dan wel anderszins aan koper ter hand te stellen. Als verkoper toerekenbaar te kort schiet is DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. of de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde koper niet gehouden de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. 

Artikel 7 | Betaling koopsom 

Koper zal de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens verkoper toegezonden factuur, binnen de termijn zoals overeengekomen tussen verkoper en koper. 

Artikel 8 | Verplichtingen van verkoper

Verkoper is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. een waardebepaling faciliteert en/of de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde koper de hierop volgende overeenkomst accepteert. Als aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dientengevolge door koper wordt geleden aansprakelijk. 

Artikel 9 | Niet kenbare gebreken 

Het bepaalde in artikel 6 van deze ABV met betrekking tot de meldingstermijn voor niet geaccepteerde gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie niet kenbare gebreken bij de verkoper kunnen worden verhaald tot een maand na binnenkomst. Bij het niet leveren van het voertuig zoals bevestigd zullen er kosten in rekening gebracht worden van 10% met een maximum van € 1.500,- vermeerderd met omzetbelasting.

Artikel 10 | Risico-overname en beschadiging

Bij levering wordt het voertuig eigendom van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en/of een door hun gefaciliteerde koper. Het risico voor schade is gedurende het uitgevoerde transport voor rekening van de partij die het transport van het voertuig heeft georganiseerd. 

Artikel 11 | Meldingsplicht aanbieder

Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de RDW terstond schriftelijk bekend te maken aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. 

Artikel 12 | Geschillen beslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen aanbieder en DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. worden beslecht door de Rechtbank Oost Nederland. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. blijft echter bevoegd de aanbieder te dagvaarden, voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Een mogelijk geschil over de kwaliteit van de omschreven auto kan door onafhankelijke inspectie door zowel in de branche als voor DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU., koper- en verkopende partij geaccepteerde bedrijven vastgesteld worden. Partijen confirmeren zich aan de uitspraak van deze inspectie.

 

Leveringsvoorwaarden  

Algemene voorwaarden van Dealeroccasions BV, tevens handelende onder de naam Bleeker & de Jong, Bleeker & de Jong Dealeroccasions, Bleeker & de Jong Budgetoccasions en Dealertaxatie.eu  

Hierna te noemen: Dealeroccasions BV  

Art. 1: Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige en precontractuele, rechtsverhoudingen tussen Dealeroccasions BV en haar opdrachtgever of koper.  

2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Afwijking van deze voorwaarden is voor Dealeroccasions BV slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.  

4. In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigende bepaling.  

5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Dealeroccasions BV en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.  

 

Art. 2: Totstandkoming van overeenkomsten  

1. De offertes van Dealeroccasions BV zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Zij verliezen in tien dagen na dagtekening hun geldigheid, tenzij in de offerte anders is bepaald 

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Dealeroccasions BV de door opdrachtgever of koper aan Dealeroccasions BV verstrekte opdracht of de overeenstemming omtrent koop schriftelijk bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht of overdracht begint.  

3. Toezeggingen door en afspraken met daartoe niet bevoegde ondergeschikten van Dealeroccasions BV binden Dealeroccasions BV slechts voorzover deze toezeggingen en/of afspraken door Dealeroccasions BV schriftelijk zijn bevestigd.  

4. Aanpassingen van de overeenkomst gelden slechts voorzover schriftelijk door Dealeroccasions BV bevestigd.  

 

Artikel 3: Afbeeldingen, catalogi, enz.  

1. Door Dealeroccasions BV in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, getoonde modellen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent aangegeven of getoonde maten, afmetingen, capaciteit, prestaties of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Dealeroccasions BV is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden of wijzigingen in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.  

2. Alle afbeeldingen, catalogi, onderdelenboeken, dealerschilden, reclamemateriaal, maat- en gewichtsopgaven en samenstellingen, etc., die Dealeroccasions BV verstrekt blijven eigendom van Dealeroccasions BV en dienen op eerste aanvraag aan Dealeroccasions BV te worden geretourneerd.  

 

Artikel 4: Prijzen  

1. Alle door Dealeroccasions BV in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

2. De door Dealeroccasions BV genoemde prijs is gebaseerd op onze op dat moment geldende inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van deze prijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan verhoogd wordt, is Dealeroccasions BV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. De kostenfactoren zijn onder meer: inkoopprijzen van de te leveren zaken, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Dealeroccasions BV de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen, heffingen, rechten etc., ook indien de verhoging daarvan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de prijsverhoging door Dealeroccasions BV te ontbinden, voorzover door Dealeroccasions BV nog niet gepresteerd is.  

 

Art.5: Risico-overgang  

1. Het risico van geleverde voertuigen gaat op opdrachtgever of koper over af bedrijfsterrein Dealeroccasions BV. Transport geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op kosten en voor risico van opdrachtgever of koper.  

2. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de levering van onderdelen wordt geacht te geschieden vanaf magazijn, zodat het risico voor de koper is vanaf het moment dat de zaken in Dealeroccasions BV’s magazijn, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van Dealeroccasions BV verzorgden, hebben verlaten. Ook al worden de zaken door Dealeroccasions BV zelf of door derden in opdracht van Dealeroccasions BV en/of voor Dealeroccasions BV’s kosten op een door de opdrachtgever of koper nader aan te geven plaats geleverd, dan nog is het risico voor de opdrachtgever of koper vanaf het moment dat de zaken het magazijn van Dealeroccasions BV, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van Dealeroccasions BV verzorgden, hebben verlaten. 

3. In het geval Dealeroccasions BV zorgt voor het transport van zaken is zij vrij in de keuze van het vervoermiddel. Tenzij opdrachtgever of koper Dealeroccasions BV tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.  

4. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van opdrachtgever of koper.  

 

Art. 6: Leveringstermijn en levering  

1. Opdrachtgever of koper dient Dealeroccasions BV volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en/of de van Dealeroccasions BV verlangde prestatie. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig danwel onjuist waren en als gevolg daarvan door Dealeroccasions BV extra kosten dienen te worden gemaakt, worden deze extra kosten aan opdrachtgever of koper in rekening gebracht.  

2. Opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat Dealeroccasions BV zonder bijkomende werkzaamheden met de opdracht kan beginnen.  

3. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Dealeroccasions BV met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover opdrachtgever of koper niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, danwel nog niet de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft verschaft.  

4. Dealeroccasions BV is na overschrijding van een termijn als bedoeld in het vorige lid alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van tenminste veertien dagen, doch bij koop twaalf weken, wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan, met de werkzaamheden een aanvang te nemen of deze te voltooien en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.  

5. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever of koper recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Dealeroccasions BV te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Dealeroccasions BV en/of haar leidinggevende ondergeschikten.  

6. Indien Dealeroccasions BV niet door opdrachtgever of koper in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren staan de aan opdrachtgever of koper te leveren zaken ter beschikking van opdrachtgever of koper en worden deze voor zijn rekening en risico, onverminderd het eigendomsbehoud van Dealeroccasions BV, opgeslagen. Opdrachtgever of koper blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor de te verrichten werkzaamheden en de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor Dealeroccasions BV voortvloeiende kosten en schade, waaronder stallingkosten ad € 20,00 per dag, te vergoeden.  

7. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd, indien Dealeroccasions BV niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt of de werkzaamheden niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.  

8. Dealeroccasions BV is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen.  

9. Eventueel is Dealeroccasions BV gerechtigd in plaats van de oorspronkelijk geleverde onderdelen vervangende onderdelen te leveren.  

10. Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas, en nokkenas op de normale wijze te reviseren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever of koper.  

11. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieorder nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen het eigendom van Dealeroccasions BV zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.  

 

Art. 7: Annulering  

Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Dealeroccasions BV. Indien opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden de vermogensschade van Dealeroccasions BV te vergoeden.  

 

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud  

1. Dealeroccasions BV behoudt zich de eigendom van de aan opdrachtgever of koper (af)geleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Dealeroccasions BV, ongeacht hoe de vorderingen zijn ontstaan, volledig zijn voldaan 

2. Opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.  

3. Voor schade aan of veroorzaakt door het geleverde is opdrachtgever of koper jegens Dealeroccasions BV en/of derden aansprakelijk.  

4. Dealeroccasions BV heeft het recht om op eigen initiatief en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of koper zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de koper of opdrachtgever anderszins in verzuim is. De koper of opdrachtgever zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Zo is de koper of opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) gehouden Dealeroccasions BV op diens eerste verzoek onmiddellijk toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waar de geleverde zaken opgeslagen staan en Dealeroccasions BV in staat stellen om de geleverde zaken opnieuw in haar bezit te nemen.  

5. De afnemer is gehouden om de leverancier onverwijld op de hoogte te stellen van: (i) betalingsmoeilijkheden; (ii) een dreigende surséance van betaling of een aanvraag hiertoe; en (iii) een dreigend faillissement of een aanvraag hiertoe.  

6. Indien de opdrachtgever of koper een rechtspersoon is zal het bestuur van de opdrachtgever of koper instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de afnemer conform dit artikel. 

Artikel 9: Betaling  

1. Dealeroccasions BV is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.  

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van geleverde zaken en/of diensten direct voor of bij aflevering van de zaken en/of gereedkomen van de diensten geschieden, door middel van een bankbetaling. De gelden moeten op de bankrekening van Dealeroccasions BV zijn bijgeschreven alvorens koper/opdrachtgever de goederen kan meenemen, afhalen of opdracht tot transport verstrekken. Betaling van door Dealeroccasions BV aan opdrachtgever of koper in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven op de factuur 

3. Indien een betalingstermijn is overschreden zijn alle openstaande facturen, zonder ingebrekestelling, terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van (enige dreiging van) surséance van betaling, faillissement, curatele, WSNP, beslaglegging, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of overlijden 

4. Door opdrachtgever of koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever of koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.  

5. Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag.  

6. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer 

alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 250,–. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 

  • over de eerste 1 3.000,– 15% 

  • over het meerdere tot 1 6.000,– 10% 

  • over het meerdere tot 1 15.000,– 8% 

  • over het meerdere tot 1 60.000,– 5% 

  • over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.   

8. Bij deelbetalingen worden, indien verschuldigd, allereerst de rente en/of incassokosten in mindering gebracht op de vordering. Indien er meerdere vorderingen uit hoofde van meerdere transacties zijn op opdrachtgever of koper, worden betalingen altijd in mindering gebracht op het oudste nog openstaande bedrag.  

9. Dealeroccasions BV is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.  

10. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd de door hem of haar te betalen bedragen met eventuele vorderingen op Dealeroccasions BV te verrekenen of zijn betaling op te schorten. 

 

Art. 10: Klachtplicht  

1. Opdrachtgever of koper is verplicht het (af)geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk c.q. levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever of koper binnen een termijn van twee dagen na voltooiing van het werk c.q. levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Dealeroccasions BV mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk en/of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.  

2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen acht dagen na voltooiing van het werk c.q. levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Dealeroccasions BV worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt te zijn aanvaard.  

3. De constatering van enig gebrek geeft opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.  

4. In het geval Dealeroccasions BV van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Dealeroccasions BV het recht om de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van opdrachtgever of koper aan Dealeroccasions BV op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.  

5. Op Dealeroccasions BV rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht indien opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen, ook die uit andere, vergelijkbare overeenkomsten, jegens Dealeroccasions BV (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.  

6. Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.  

7. Geen klacht kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.  

8. Dealeroccasions BV heeft het recht retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering schriftelijk is overeengekomen.  

9. Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van opdrachtgever of koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan. 

 

Art. 11: Vrijwaring  

Opdrachtgever of koper vrijwaart Dealeroccasions BV tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Dealeroccasions BV verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken geleden of te lijden schade.  

 

Art. 12: Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Dealeroccasions BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:  

-déconfitures van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van Dealeroccasions BV; 

  • Duidelijk, helder en transparant
  • Groot en snel wisselend aanbod
  • Partnership