Privacyverklaring

Privacybeleid Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V.

Dit privacybeleid fungeert als een leidraad hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met privacy gerelateerde gegevens, zogeheten persoonsgegevens. Niet enkel dient dit privacybeleid als bewustwording voor het gebruiken van persoonsgegevens, maar ook als handvat naar de buitenwereld hoe binnen Bleeker & de Jong - Dealeroccasions B.V. wordt omgegaan met privacy. Dit document is de basis, het uitgangspunt voor alle privacy gerelateerd onderwerpen.
Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om duidelijk aan te geven hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, is het van belang eerst duidelijk te definiëren wat persoonsgegevens precies zijn.
Persoonsgegevens zijn de gegevens over een persoon die ervoor zorgen dat een persoon identificeerbaar is, of geïdentificeerd kan worden. Een persoonsgegeven kan direct of indirect naar een persoon herleiden.
Aan de hand van een naam of adres is zonder veel omwegen vast te stellen om welke persoon het gaat. Maar ook als er meerdere gegevens gecombineerd moeten worden om vast te stellen om wie het gaat, kan er sprake zijn van een persoonsgegeven.
Persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen in onderstaand opsomming. Voor de onze bedrijfsdoeleinden kunnen wij deze gegevens van u vragen.

 • NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail)
 • Postcode
 • Provincie
 • Website / emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer / IBAN en kopie bankpas
 • Voertuig merk
 • Voertuig kleur / uitvoering
 • Voertuig kenteken
 • Voertuig chassisnummer
 • Datum 1e toelating voertuig
 • Optische en technische staat voertuig
 • Accountgegevens website www.bleekerendejong.nl (Bedrijfsnaam, Aanhef, Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummer, Emailadres, Opmerkingen, Mobiel nummer, BTW nummer, Geïnteresseerd in, Bouwjaar, Kilometerstand, Nieuwsbrief ontvangen)


Voor Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. houdt dit in ieder geval in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
   Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V.
   Koningsspil 2 7773 NK te Hardenberg
   Tel: 0523 – 76 89 89

Ons contactpersoon gegevensbescherming:

Dhr. W.A.J. Freriks   /  wiljan@bleekerendejong.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het opstellen en versturen van offertes en facturen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en mailingen
 • Het versturen van Auto-Alarmen en prijs alerts
 • Voertuigverwerking (b.v. exporteren)
 • Het opstellen van machtigingen inzake tenaamstelling voertuigen
 • WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U voorzien van producten die wij aanbieden
 • Het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het transporteren voertuigen
 • Het exporteren voertuigen
 • Het aangaan van een financieringsovereenkomst
 • Het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@bleekerendejong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Beperking in rechten van verwerkers
 • TLS / SSL protocol toegevoegd
 • Data storage encryptie
 • Data transmissie encryptie
 • The right to be forgotten toegevoegd
 • Periodieke PEN-tests uit laten voeren
 • Gebruikte software altijd up-to-date

Cookies of vergelijkbare technieken

Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@bleekerendejong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.bleekerendejong.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-Mail

Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden
e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. te corresponderen, accepteert u dat risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. zijn beschermd door auteursrecht. Ook alle andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bleeker & de Jong / Dealeroccasions B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

 • Duidelijk, helder en transparant
 • Groot en snel wisselend aanbod
 • Partnership