Bemiddelingsvoorwaarden

Artikel 1 | Inleiding

De dienstverlening van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is gericht op het aanbieden en faciliteren van een gegarandeerde waardebepaling middels een ingericht portaal (website) en het leggen van een verkoopovereenkomst tussen Dealeroccasions BV en/of Dealertaxatie.eu, en de aanbieder. 

Artikel 2 | Definities 

In deze algemene bemiddelingsvoorwaarden (hierna “ABV”) wordt verstaan onder: 
aanbieder: de gebruiker van de (telefonische )taxatiedienst van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. , welke in de uitoefening van beroep of bedrijf een waardebepaling op het voertuig laat uitbrengen. 
aankoopovereenkomst: koopovereenkomst tussen DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en de aanbieder. 
waardebepaling: geldbedrag in Euro’s dat door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is geboden aan de aanbieder en te gelde kan worden gemaakt door aanbieder.
koper: DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. met wie de koopovereenkomst door de aanbieder gesloten wordt.
verkoper: aanbieder met wie in de uitoefening van beroep of bedrijf een koop tot stand gekomen is met een koper middels bevestiging van de waardebepaling.
voertuig: het door aanbieder/verkoper ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de staat als omschreven op de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde website.

Artikel 3 | Toepasselijkheid van de algemene bemiddelingsvoorwaarden 

Deze ABV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke, elektronische en online aanbiedingen en mededelingen aan en/of van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Voor de geldende voorwaarden betreffende de transactie tussen verkoper en koper dient verwezen te worden naar de Algemene In- en Verkoopvoorwaarden van de kopende partij. 

Artikel 4 | Totstandkoming en ontbinding van de Waardebepaling 

Een acceptatie van de waardebepaling komt tot stand als deze door de verkoper wordt bevestigd in de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde online omgeving van de verkopende partij. Van acceptatie is sprake als de door verkoper bevestigde waardebepaling door koper is bevestigd. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. behoudt zicht het recht voor om een acceptatie terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd. 

Artikel 5 | Gebruik van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. Waardebepaling 

Om tot een overeenkomst van verkoop met een door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. op waarde bepaald voertuig te komen, dient verkoper te beschikken over een contract met DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. waarin een samenwerking en prestatieniveau, van koper en verkoper is vastgelegd. Een Waardebepaling van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is enkel te bevestigen binnen het door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde systeem. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is te allen tijde bevoegd de verleende waardebepaling in te trekken of de bevestigingsmogelijkheid tijdelijk op te schorten. De waardebepaling is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde aanbieder. Bij overtreding hiervan is de verkoper een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding. Voor zover DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Verkoper is verplicht om aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen. 

Artikel 6 | Levering 

De verkoper dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen, binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de auto wordt opgehaald bij de verkoper door, of in opdracht van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. of de geselecteerde koper dan wel, als de verkoper daarvoor kiest, door hem wordt afgeleverd bij de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. geselecteerde koper. Voertuigen worden door de geselecteerde kopers van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. veelal terstond doorverkocht en derhalve is verkoper bij overschrijding van de leveringstermijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim. 
De verkoper dient het voertuig te leveren compleet met correcte NAP, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten c.q. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander schriftelijk tussen DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en verkoper ten tijde van de acceptatie als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden in de overeenkomst is vastgelegd. 
Koper heeft het recht om het voertuig na levering te (doen) inspecteren en indien bij haar niet bekende gebreken (waaronder ook het gebruik als Taxi) en/of plaatschade wordt geconstateerd, niet te accepteren. Binnenkomst vindt plaats op het moment dat het voertuig na ophalen wordt afgeleverd bij de geselecteerde koper of bij DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. 
Als verkoper ervoor kiest om het voertuig zelf af te leveren bij DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU., maar dat niet doet binnen de overeengekomen termijn en hij dus in verzuim is, zal het voertuig door de koper worden afgehaald op het adres van de verkoper. De kosten van op- en overslag en transport zullen aan de verkoper in rekening worden gebracht. 
De verkoper is aansprakelijk voor een mindere opbrengst, waaronder bij het niet nakomen van de overeengekomen levertermijn en voor de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gemaakte kosten. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. is ook bevoegd nakoming te vorderen zonder rechterlijke tussenkomst alsmede schadevergoeding. 
De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling de kentekendocumenten van het voertuig aangetekend per post, aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU te versturen, dan wel anderszins aan koper ter hand te stellen. Als verkoper toerekenbaar te kort schiet is DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. of de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde koper niet gehouden de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. 

Artikel 7 | Betaling koopsom 

Koper zal de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens verkoper toegezonden factuur, binnen de termijn zoals overeengekomen tussen verkoper en koper. 

Artikel 8 | Verplichtingen van verkoper

Verkoper is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. een waardebepaling faciliteert en/of de door DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. gefaciliteerde koper de hierop volgende overeenkomst accepteert. Als aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dientengevolge door koper wordt geleden aansprakelijk. 

Artikel 9 | Niet kenbare gebreken 

Het bepaalde in artikel 6 van deze ABV met betrekking tot de meldingstermijn voor niet geaccepteerde gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie niet kenbare gebreken bij de verkoper kunnen worden verhaald tot een maand na binnenkomst. Bij het niet leveren van het voertuig zoals bevestigd zullen er kosten in rekening gebracht worden van 10% met een maximum van € 1.500,- vermeerderd met omzetbelasting.

Artikel 10 | Risico-overname en beschadiging

Bij levering wordt het voertuig eigendom van DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. en/of een door hun gefaciliteerde koper. Het risico voor schade is gedurende het uitgevoerde transport voor rekening van de partij die het transport van het voertuig heeft georganiseerd. 

Artikel 11 | Meldingsplicht aanbieder

Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de RDW terstond schriftelijk bekend te maken aan DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. 

Artikel 12 | Geschillen beslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen aanbieder en DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. worden beslecht door de Rechtbank Oost Nederland. DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU. blijft echter bevoegd de aanbieder te dagvaarden, voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Een mogelijk geschil over de kwaliteit van de omschreven auto kan door onafhankelijke inspectie door zowel in de branche als voor DEALEROCCASIONS B.V EN/OF DEALERTAXATIE.EU., koper- en verkopende partij geaccepteerde bedrijven vastgesteld worden. Partijen confirmeren zich aan de uitspraak van deze inspectie.

  • Duidelijk, helder en transparant
  • Groot en snel wisselend aanbod
  • Partnership